Năm ngọ nói chuyện ngựa

Chæ coøn khoâng maáy ngaøy nöõa laø giaõ töø naêm raén ñeå sang naêm ngöïa , seõ coù baøn giao vaø chia tay , nhöng xem ra chuùng seõ vaãn maõi  beân nhau gaàn guõi vì ñoàng hoäi ñoàng thuyeàn . Cöù nhìn maáy caùi caùi keo nguõ xaø vaø maõ pín töõu treân keä naèm gaàn keà nhau trong maáy quaùn nhaäu thì bieát chuùng khoù maø xa nhau ñöôïc .Töø luùc coøn nho,û toâi ñaõ öôùc mô mình ñöôïc ngoài treân löng ngöïa dong ruoåi ñoù ñaây haønh hieäp nhö chaøng cao boài LUCKY-LUKE  oám tong  vôùi hai khaåu suùng ru loâ ñeo xeä ôû hai beân thaét löng ñeå moãi khi ruùt ra laø baù phaùt baù truùng nhanh hôn ñieän xeït trong truyeän tranh noåi tieáng cuûa MORRIS, laøm say meâ haøng traêm trieäu thieáu nhi treân theá giôùi trong ñoù coù toâi.( Nieàm öôùc mô ñöôïc nhö theá, maõi sau naøy toâi môùi coù dòp thöïc hieän  trong moät chuyeán ñi chôi ôû Ñaø Laït khi cöôûi ngöïa ñeå…Chuïp hình ) .  Lôùn leân moät chuùt , ñoïc truyeän Taøu , loøng caûm khoùai  ngöïa OÂ Truy cuûa Sôû Baù Vöông Haïng Voõ trung thaønh cheát theo vôùi chuû, roài thì ngöïa Ñích Lö coù coâng cöùu Löu Bò , Xích Thoá cuûa Quan Coâng ngaøy vöôït ngaøn daëm ,”Toác ñoä” ñeán ñoãi khi ñaõ cheùm Nhang Löông ,traûm Vaên Xuû , xaùch ñaàu quay veà  maø ly röôïu haõy coøn noùng hoåi (!). Trong Anh Huøng Xaï Ñieâu cuûa Kim Dung coù noùi ñeán con ngöïa Tieåu Hoàng Maõ maø toác ñoä “ nhanh nhö laøn khoùi “ ñaõ bao phen cöùu soáng Quaùch Tónh .Oâi ,nhöõng con ngöïa nhanh nhö teân baén … vaø coøn  bao nhieâu con ngöïa töø xöa ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát ñeán teân, duø khoâng bieát  chuùng coù thaät treân ñôøi naøy hay khoâng , nhöng coù moät ñieàu chuùng ta phaûi coâng nhaän raèng suoát chieàu daøi lòch söû cuûa loøai ngöôøi töø Ñoâng sang Taây ,AÂu  sang Aù , nhöõng  danh töôùng maø teân tuoåi laãy löøng trong quaù khöù ñeàu thaáp thoùang coù boùng daùng cuûa nhöõng con chieán maõ. AÁy laø  caùi thôøi chöa coù xe cô giôùi , so ra  baây giôø söï ham meâ toác ñoä naøo coù khaùc gì nhau ?
   Ñöôïc laøm chuû nhöõng con ngöïa “phaân khoái lôùn” vaãn laø öôùc mô cuûa nhieàu ngöôøi ñöông ñaïi . Chaúng traùch vì theá maø coù nhöõng “chaøng tuoåi treû voán doøng lieàu maïng ,mang ngöïa ñua chaët laïng löôøng Ben “,(Xe Ben chôû nhöõng thaân caây noái daøi ). Cho neân môùi ñeû ra treân ñôøi nhöõng caùi cheát “ Löu xuõ vaïn nieân”. Nhöõng ngöïa non haùu ñaù gaàm ruù ñeâm ngaøy treân ñöôøng vaéng vôùi nhöõng ñöôøng laïng laùch ñeå  laøm moät thöù anh huøng xa loä do ñaùm voâ coâng roãi ngheà phong taëng . Cuõng may coøn coù nhöõng con baïch maõ cuûa boà caâu traéng( CSGT) chòu khoù ñi tìm löôïm” caùi môù raùc röôûi chuyeân gieo hoïa cho ngöôøi ñi ñöôøng aáy mang veà daïy baûo ,baèng khoâng thì coù maø loïan .
   Thænh thoûang vaãn coøn baét gaëp ñaâu ñoù nhöõng chieác xe thoå moä do moät con ngöïa giaø coøi coïc chaïy nöôùc kieäu chôû rau caûi töø thoân ra chôï, gôïi nhôù chuùt gì laõng ñaõng coøn vöông vaán trong quaù khöù . Boãng thaáy nhö mình  giaø ñi vì ñaõ soáng quaù nhieuà vôùi nhöõng hoøai nieäm. Soi göông , giaät mình nhìn toùc baïc , môùi bieát ngöôøi xöa ví thôøi gian nhö “boùng caâu qua cöûa “laø khoâng sai. Chôït nhôù töø laâu ñi ngoøai ñöôøng khoâng coøn gaëp boùng daùng moät con ngöïa naøo ñi laïi .Coù leõ roài cuõng ñeàn luùc naøo ñoù, con ngöïa cuõng seõ coøn laø kyù öùc nhö bao nhieâu thöù ñoà coå khaùc.Ñeå roài ñeán moät luùc naøo ñoù coù theå ta seõ vónh bieät noù nhö vaên haøo ALMATOÁP ñaõ vónh bieät con ngöïa Gönxrö.
   Chæ tieác raèng ngöïa thaät thì hieám nhöng “ngöïa ngöôøi “thì ngaøy moät ñoâng theâm .Beân caïnh ñoù “ ngöôøi ngöïa” caøng phaùt trieån ñeán deå sôï theo ñaø taêng daân soá( nhöng giaûm caùi goïi laø quoác hoàn quoác tuùy)…Chôït caûm thöông taám loøng cuï Nguyeãn Coâng Hoan voâ hanï .
    Nhöõng hoøai nieäm laøm toâi nhôù ñeán moät truyeän coå tích keå veà chuyeän moät con ngöïa  saép cheát  ñaõ caûm hoùa ñöôïc 18 teân cöôùp ñeå hoï trôû thaønh thaäp baùt La Haùn maøhình töôïng coøn löu laïi trong nhieàu chuøa chieàn . Chuyeän Taùi oâng thaát maõ lyù giaûi söï maát coøn treân ñôøi ñeàu laø phuø du . Hay uy tín con ngöôøi ñöôïc “coät” baèng caâu “nhaát ngoân kyù xuaát , töù maõ nan truy”….
Teát nhaát ai cuõng muoán nghe nhöõng lôøi toát ñeïp . Nhöng ôû ñôøi khoâng coù xaáu thì laøm sao coù toát , thaønh thöû ñaõ noùi thì noùi cho heát , ñeå khuyeân nhöõng ai troùt laàm lôõ maø bieát hoái caûi thì haõy giöõ mình , chôù ñöøng laøm thöù “Ngöïa quen ñöôøng cuõ” maø neáu phaïm toäi naëng luaät hình ngaøy xöa coù theå gheùp vaøo toäi “ töù maõ phaân thaây”. Soáng trong caûnh yeân bình thænh thoûang cuõng neân nhôù ñeán nhöõng chieán só  “ Da ngöïa boïc thaây”ñaõ coù coâng giöõ gìn ñaát nöôùc .
    Ca dao tuïc ngöõ,thaønh ngöõ dính daùng ñeán ngöïa nhieàu voâ keå keû heøn naøy thaät khoâng laøm sao nhôù heát coøn neáu ñem thöù vaên chöông chôï buùa voâ ñaây e khoâng ñöôïc thanh bay, ví nhö caâu ngöôøi ta chưûi nhau laø " ñó Ngöïa” nghe  rieát cuõng thaønh quen. Nhöng coù laàn tình côø thaáy ñöôïc caùi "dương cụ" duøng ñeå truyeàn gioáng cuûa con ngöïa ñöïc cuøng vôùi caùch “haønh söï” thoâ baïo trong luùc toû tình môùi bieát caâu chửi ruûa kia thaät ñoäc ñòa.(ÔÙn cheø ñaäu- Chaû traùch quyù oâng khoùai uoáng maõ pín töõu -dó hình boå hình maø laïi).
Taïm döøng ôû ñaây xin chuùc taát caû ñoäc giaû naêm môùi laøm vieäc gì cuõng” Maõ Ñaùo Thaønh Coâng”


2001
.